b  Chú Chồn Tinh Khôn Thọ Tam Quy Y Ngũ Giới
k  Chú Nhái Quy Y (Text) (Audio)
b  Cực Lạc Di Luận Đạo
b  Địa Ngục Ký (Cô Ba Cháo Gà)
b  Mẹ Là Giòng Suối Ngọt
b  Sự Tích Đức Phật A Di Đà và Bảy Vị Bồ Tát
b  Tây Phương Du Ký
b  Thập Đại Đệ Tử Đức Phật Thích Ca (download PDF)
     A Na Luật, A Nan, Ca Chiên Diên, Đại Ca Diếp,          La Hầu La, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, Tu Bồ Đề,        U Pa Li, Xá Lợi Phất
b  Truyện Đức Phật Thích Ca
b  Đại Nguyện của Đức A Di Đà Phật
k  Đại Nguyện của Đức Dược Sư Phật
b  Đại Nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
b  Đại Nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (slideshow)
b  Đại Nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát
b  Đại Nguyện của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
b  Đại Nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
b  Đại Nguyện của Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

t


b  Bát Nhã Ba La Mật Đa (Vietnamese) (English)
b  Bát Nhã Độ
b  Bồ Tát Quan Âm
b  Bóng Trăng Thiền Trà
b  Bước Chân Giải Thoát
b  Cảm Ân Sư Tổ
b  Chúng Sinh Cỏi Ta Bà
b  Dare To Care
b  Di Lạc Chầu Tổ
b  Đối Thi
b  Họa Thi
b  Học Thiền
b  Khai Thông Đạo
b  Kiếp Luân Hồi (Vietnamese) (English) (Audio)
b  Let Go
b  Lục Độ Ba La Mật Đa
b  Lục Tự A Di Đà Phật
b  Một Cõi Đi Về
b  Nhập Hạ Vu Lan
b  Pháp Nhãn Thiền Tông
b  Quê Hương Tôi (Vietnamese) (English)
b  Sinh Chúng Vô Tinh
b  Tham Thiền
b  Tổ Sư Than Phiền
b  Trăng Chơn Tánh
b  Tri Ân
b  Tu Phạm Dục
b  Tu Thiền Sẽ Về Đâu ? (Vietnamese) (English)
b  Vô Thường
b  Xuân Cỏi Mộng
b  Ý Thơ


 
b  Bước Chân Giải Thoát - (Nhạc)
b  Mẹ Hiền Quán Thế Âm - (Video)
b  Niệm A Di Đà Phật - (Đọc)
b  Niệm Quán Âm Bồ Tát - (Đọc)
b  Niệm Phật - (Đọc)
b  Niệm Phật Tam Muội - (Đọc)
b  Kiếp Luân Hồi - (Nhạc)
b  Kinh Dược Sư Phật - (Đọc)
b  Lời Nguyện A Di Đà Phật - (Nhạc)
b  Lời Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát - (Nhạc)
b  Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - (Nhạc)
b  Niệm Nam Mô A Di Đà Phật-VN - (Nhạc)
1 2 3 4 5 6
b  Niệm Nam Mô A Di Đà Phật-CN - (Nhạc)
1 2 3 4 5 6 7
b  Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - (Nhạc)
b  Phật Pháp Nhiệm Mầu - (Nhạc)
b  Quê Hương Mặt Trời - (Nhạc) (Lời Việt)
b  Tình Mẹ - (Nhạc)
b  Tri Ân - (Nhạc)
b  Từ Phụ (Nhạc)
b  Vọng Hương - (Nhạc) (Lời Việt)
b  Vô Thường - (Nhạc)
b  Ý Thơ - (Nhạc)

Disclaimers:
These audio files are only used for screening purpose.
 
b  Quantum Entanglement Experiment
b  Quantum Leap
b  Reincarnations and Previous Lives
b  Reincarnation Regression 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
b The Global Consciousness Project 1 2 3 4 5
b  The Boy Who Lived Before - Reincarnation 1 2 3 4 5
b The Illusion of Time
b  The Observer in Physics Double Slit Experiment
b What is Space?
b  Understanding 4th Dimension
b Universe or Multiverse?
b  Where Science and Buddhism Meet 1 2 
b  Bát Chánh Đạo
b  Bát Nhã Ba-La-Mật-Đa Tâm Kinh
b  Bát Phong
b  Lục Độ Ba-La-Mật
b  Thập Ma
b  Thập Thiện Nghiệp
b  Tứ Diệu Đế
b  20 Điều Khó Làm Mà Người Tu Cần Biết
b  37 Phẩm Trợ Đạo

 

 

 

b  Câu Chuyện Đức Phật   1 2 3 4 5 6 7 8
b  Cực Lạc Quốc   1 2 3 4 5 6
b  Địa Ngục Biến Tướng Đồ   1 2 3 4
b  Địa Tạng Bỗn Nguyện Kinh 1 2 3
b  OSEAM - Gian Nan Tìm Mẹ (Vietnam) (Korean)
b  Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Sanh Đâu Xuất Đà Thiên
b  Phật Thuyết Kinh Diệt Tội - Trường Thọ  1 2 3 4
b  Phim Đạt Ma Tổ Sư
b  Phim Mục Liên Truyền Kỳ
b  Phim Lục Tổ Huệ Năng  1 2
b  Phim Phật Thích Ca ( Nhật)
b  Phim Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát 1 2
b  Phim The Reincarnated Princess
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
b  Sutra of the Past Vows of Earth Store Bodhasattva    (English Subtitle) 1 2
b  The Life of Buddha (Anime)
b  The Life of Buddha (English 1 2 3 4) - (French 1 2 3 4)
b  The Life of The Buddha Documentary (English)
b  The Story of the Casket Seal Dharani (English Subtitle)
b  Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm
 

Disclaimers:
These video files are only used for screening purpose.


 

 

 
Trang Nhà
Bài MớiKinh ĐiểnThần ChúPháp ÂmLịch Đại Tổ Sư 
Ấn Tống | Hình ẢnhLinh Tinh | Tự Điển | Lịch Trình |
Liên Lạc


Copyright © Niemphat .com - All rights reserved.