Ngài Chuẩn Đề Vương Bồ Tát có lời đại nguyện rằng: 

Nguyện hộ trì Phật pháp và
hộ mạng cho những chúng sanh nào trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh, và
thọ mạng ngắn ngủi...

 

* * * Nam Mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát * * *


Trang Nhà
  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Ấn Tống  |  Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc