Biễn sanh nổi sóng hồng quang
Ngày vui chợt tắt sầu dâng kiếp người
Phù dung thơm ngát hương trời
Vô thường chợt đến thành người thiên thu

Lưới trời vượt thoát phải tu
Tham sân từ bỏ võng dù đừng ham
Đầy nhà bạc trắng khối vàng
Vô thường đến viếng chẵng mang được nào

Sống đời vui thú tiêu dao
An nhiên tự tại như sao lưng trời
Mặc ai đắm sắc mua vui
Ta như làn gió vượt ngoài tử sanh

Vô thường Trời Phật để dành
Tặng người ham lợi đắm danh cỏi trần
Đế vương mục tữ hoang đàng
Chung cùng nấm đất ngang hàng như nhau

 

p Van DaiSuPhapVan
Đại Sư Pháp Vân


Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc