Lúc ta vừa tám tuổi tròn
Liễu rồi sinh tử tìm nơi tu hành.
Đạo mầu tâm trí sáng thanh,
Định thiền tam muội chẳng sanh vọng trần.
Bao năm tu luyện đã rành
Bấy giờ ta mới đạt thành quả cao
Hởi ai tâm đạo xôn xao
Ta đang tìm đón khắp rao muôn loài
Tâm thành đạo mới tuyệt vời
Tầm đâu hơn nữa tìm thời uổng công.Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng
Đời 98 Thiền Pháp Nhản
Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc