Thầy ơi! con muốn học thiền
Lại đây Thầy gỏ đạo liền thành ngay
Tịnh thân bịt mắt cùng tai
Hồng trần tám gió đừng phai tấc lòng.

Học thiền sắc tức thị không
Tâm Kinh Bát Nhã là dòng chuyễn lưu
Từ đây vĩnh viễn vô ưu
Hoa ưu đàm nở ngao du niết bàn.


Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng
Đời 98 Thiền Pháp Nhản


Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc