Lục hợp hoàn không, chơn bát nhã
Tự tại sắc không thoát vô minh
A chẳng nhiễm ô siêu tam giới
Di nguyện từ bi cứu muôn loài
Đà pháp trang nghiêm an lạc hạnh
Phật tánh linh thông chiếu muôn nơi.


DaiSuPhapVan
Đại Sư Pháp Vân


Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc