Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
    (Vietnamese) (Sanskrit)
   Phật Đỉnh Mật Chú Lăng Nghiêm Siddham
 Thần Chú Đại Bi
    (Vietnamese) (Sanskrit)
    Mật Tạng Chú Đại Bi Siddham
55  Thần Chú Lục Tự
5  Thần Chú Vô Lượng Thọ
5  Thần Chú Vãng Sanh
    (Vietnamese) (Sanskrit)
5  Thần Chú Dược Sư
    (Vietnamese) (Sanskrit)
5  Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni
   
 (Vietnamese & Sanskrit)
5  Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú
 
   (Vietnamese & Sanskrit)
 5  Công Đức Bảo Sơn Thần Chú
    
(Vietnamese & Sanskrit)
5  Phật Mẫu Chuẫn Đề Thần Chú
   
 (Vietnamese & Sanskrit)
5  Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Đinh
    Quang Minh Vương Đà La Ni

    
(Vietnamese & Sanskrit)
5  Thất Phật Diệt Độ Chơn Ngôn
   (Vietnamese & Sanskrit)
5  Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn
     (Vietnamese & Sanskrit)
5  Thiên Thiên Nữ Thần Chú
    (Vietnamese & Sanskrit)
 100 Sylable Mantra_ 1
 Bhaisaiva_ 1 2
55  Green Tara_ 1 2
5  Manjusri_ 1 2
5  Om Ma Ni Padme Hum_ 1 2
5  Chuẩn Đề Thần Chú_ 1 2 3 4
5  Đại Bi Thần Chú_ 1 2 3
5  Đại Bi Thần Chú-VN
5  Địa Tạng Vương Thần Chú_ 1 2 3 4
5  Dược Sư Tâm Chú_ 1 2
5  Mahakaruna [ Video ]
5  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Chú
[ Audio ] [ Video ]
5  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh-VN
5  Niệm Vãng Sanh Thần Chú_ 1


 
 

 

 
5  Đại Bi Thần Chú (Tụng)
b  Nam Mô A Di Đà Phật 2007 (Niệm)
b  Nam Mô A Di Đà Phật 2010 (Niệm)
b  Nam Mô A Di Đà Phật - CN (Niệm)
b  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát - CN (Niệm)
b  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 2007 (Niệm)
b  Thủ Lăng Nghiêm 2007 (Tụng)
b  Thủ Lăng Nghiêm 2008 (Tụng)
b  Thủ Lăng Nghiêm 2009 (Tụng)
b  Thủ Lăng Nghiêm 2010 (Tụng)
b  Thủ Lăng Nghiêm 2011 (Tụng)

Trang NhàBài MớiKinh ĐiểnThần ChúPháp ÂmLịch Đại Tổ Sư 
Ấn Tống | Hình ẢnhLinh Tinh | Tự Điển | Lịch Trình |
Liên Lạc


Copyright © Niemphat .com - All rights reserved.