Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
    (Vietnamese) (Sanskrit)
   Phật Đỉnh Mật Chú Lăng Nghiêm Siddham n
 Thần Chú Đại Bi
    (Vietnamese) (Sanskrit)
    Mật Tạng Chú Đại Bi Siddham n
55  Thần Chú Lục Tự
5  Thần Chú Vô Lượng Thọ
5  Thần Chú Vãng Sanh
    (Vietnamese) (Sanskrit)
5  Thần Chú Dược Sư
    (Vietnamese) (Sanskrit)
5  Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni
   
 (Vietnamese & Sanskrit)
5  Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú
 
   (Vietnamese & Sanskrit)
 5  Công Đức Bảo Sơn Thần Chú
    
(Vietnamese & Sanskrit)
5  Phật Mẫu Chuẫn Đề Thần Chú
   
 (Vietnamese & Sanskrit)
5  Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Đinh
    Quang Minh Vương Đà La Ni

    
(Vietnamese & Sanskrit)
5  Thất Phật Diệt Độ Chơn Ngôn
   (Vietnamese & Sanskrit)
5  Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn
     (Vietnamese & Sanskrit)
5  Thiên Thiên Nữ Thần Chú
    (Vietnamese & Sanskrit)
 100 Sylable Mantra_ 1
 Bhaisaiva_ 1 2
55  Green Tara_ 1 2
5  Manjusri_ 1 2
5  Om Ma Ni Padme Hum_ 1 2
5  Chuẩn Đề Thần Chú_ 1 2 3 4
5  Đại Bi Thần Chú_ 1 2 3
5  Đại Bi Thần Chú-VN
5  Địa Tạng Vương Thần Chú_ 1 2 3 4
5  Dược Sư Tâm Chú_ 1 2
5  Mahakaruna [ Video ]
5  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Chú
[ Audio ] [ Video ]
5  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh-VN
5  Niệm Vãng Sanh Thần Chú_ 1


 
 

 

 
5  Đại Bi Thần Chú (Tụng)
b  Nam Mô A Di Đà Phật 2007 (Niệm)
b  Nam Mô A Di Đà Phật 2010 (Niệm)
b  Nam Mô A Di Đà Phật - CN (Niệm)
b  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát - CN (Niệm)
b  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 2007 (Niệm)
b  Thủ Lăng Nghiêm 2007 (Tụng)
b  Thủ Lăng Nghiêm 2008 (Tụng)
b  Thủ Lăng Nghiêm 2009 (Tụng)
b  Thủ Lăng Nghiêm 2010 (Tụng)
b  Thủ Lăng Nghiêm 2011 (Tụng) n

Trang NhàBài MớiKinh ĐiểnThần ChúPháp ÂmLịch Đại Tổ Sư 
Ấn Tống | Hình ẢnhLinh Tinh | Tự Điển | Lịch Trình |
Liên Lạc


Copyright © Niemphat .com - All rights reserved.