BÁT PHONG:

-Đức Phật chỉ dạy là một bật tu thì phải giải thoát ra Bát nạn này:

- Được thì mừng.
- Mất sẽ buồn.
- Vinh sẽ nhục.
- Khổ sẽ vui.

 

 

 

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc