Thập Thiện Nghiệp: là 10 nghiệp lành, cội gốc của tất cả pháp lành trên thế gian và xuất thế gian.

Những nghiệp dữ:
- Thân có 3 nghiệp: Sát sanh, trộm cắp, dâm dật.
- Khẩu có 4 nghiệp: Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.
- Ý có 3 nghiệp: Tham lam, giận hờn, si mê.

Những nghiệp lành:
- Thân có 3 nghiệp: Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dật.
- Khẩu có 4 nghiệp: Không nói dối, thêu dệt, lời hung ác, lưỡi hai chiều.
- Ý có 3 nghiệp: Không tham lam, không giận hờn, không si mê.

  1. Không sát sanh.

  2. Không trộm cắp.

  3. Không tà dục.

  4. Không nói dối.

  5. Không nói thêu dệt.

  6. Không nói lưỡi hai chiều.

  7. Không nói lời hung ác.

  8. Không tham muốn.

  9. Không giận hờn.

10. Không si mê.
 

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc