Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia


Mãi mê dâm dật lụy hình hài
Tham giận si mê tâm nhiễm ái
Sáu cỏi luân hồi hoàn thân tục
Địa ngục súc sanh khổ miệt mài ...
Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng
Đời 98 Thiền Pháp Nhản

Theo đàng Phật Tổ thoát trần ai
Vãng cảnh Tây phương Ngự Liên Đài
Tam thân tứ tướng lòng thanh Bạch
Cửa thiền thanh tịnh kiến Như Lai ...

 

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc