Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia


Vạn vật cỏ cây có tội gì?
Thấy nghe hay biết nghĩ mà chi?
Lắng lòng thấu rỏ đừng suy nghĩ
Biết được đang mơ tỉnh tức thì ...
Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng
Đời 98 Thiền Pháp Nhản

Cỏ cây vạn vật đều là trí
Thấy nghe hay biết chỉ là nghi ...
Lắng lòng nghĩ nhớ đều ma tưởng
Biết vọng tan rồi chẳng lưới nghi ...

 

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc