Nhập Hạ Vu Lan
Lan đào đồng ẩm
Ẩm tủ nhớ mẹ
Mẹ về trong khói 
Khói hương nghi ngút
Ngút ngàng trời mây
Mây tới mây lui
Lui qua lui lại 
Lại nhớ Mẹ hiền
Hiền như BồTát
Tát như Đại Sĩ
Sĩ thiền Cực Lạc
Lạc vào cỏi nào?
Nào ngờ gặp pháp
Pháp Nhãn Thiền Tông
Tông đồ Lâm Tế
Tế thế độ nhân
Nhân nào quả đó
Đó là nhân duyên
Duyên sanh duyên diệt
Diệt rồi lại sanh
Sanh tử tận diệt
Diệt hết luân hồi
Hồi hướng mẹ hiền
Hiền như đức Phật
Phật Tích Như Lai …

Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia QTATVTrang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc