04-30-2017
b Thư Mời: "Đại Lễ Phật Đản" TRANG NHÀ.
b "Tâm Thư" TRANG NHÀ.
01-07-2017
b Sư Tổ KimCangVienGiac Khai Thị Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo
08-27-2016
b   "Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan và Tu Học Nhập Hạ tổ chức nơi Đạo Tràng Quán Thế Âm Thiền Viện" post trang HÌNH ẢNH.
b   "Thống Nhất Kinh Tụng_Quán Thế Âm Thiền Viện complete pdf file" post trang KINH ĐIỂN.
b Thơ "Di Lạc Chầu Tổ" trang LINH TINH.
07-10-2016
b   Đại Sư Pháp Vân thuyết giãng pháp "Kinh Lăng Già Tâm Ấn 59" tại đạo tràng Online QTATV. 
Trang NhàBài MớiKinh ĐiểnThần ChúPháp ÂmLịch Đại Tổ Sư 
Ấn Tống | Hình ẢnhLinh Tinh | Tự Điển | Lịch Trình |
Liên Lạc


Copyright © Niemphat .com - All rights reserved.