Trí bát nhả suối nguồn thanh tịnh 
Phát từ thân khẩu ý tâm mình 
Phá tan màn u tối vô minh 
Ra Tam giới thoát vòng sanh tữ 

Tánh bát nhả viễn ly văn tự 
Chẳng luận bàn ngôn ngữ tư duy 
Bất khả đắc bất khả tư nghì 
Ai đạt ngộ tam thiên sụp đổ 

Chơn bát nhả quang minh rực rỡ 
Chuyển mê thành thiết trí như lai 
Tám mươi ngàn khỗ nảo trần ai  
Là tự tánh niết bàn tịch tịnh ...
Đại Sư Pháp Vân
Dai Su Phap Van DaiSuPhapVan


Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc