Ngọc thố rạng, Quán Âm Thiền Viện
Chốn Thiền Môn, liễu rũ huỳnh quang
Sa môn ẫm, trà sen thoát tục
Thoáng hương thiền, vọng ảnh thành chơn.

Tứ tướng diệt, chơn tâm thể hiện
Sắc sắc không, vô trụ vô thiền
Sanh tự tại, ý sanh tâm cảnh
Cõi Ta Bà, phổ độ tùy duyên.

Nhập Hạ 2008


Cư Sĩ Bồ Tát Tại Gia QTATVTrang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc