Ôi! Mạc pháp thời ác thế
Chúng sinh phước kém khó dạy dổ
Cách xa bậc thánh tà kiến sâu
Ma mạnh pháp yếu nhiều oán ghét
Vừa nghe đốn giáo của Như Lai
Liền muốn diệt cho tan rã hết...


Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng
Đời 98 Thiền Pháp NhảnTrang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc