Vô tình thuyết pháp vô tình nghe
Chắng động nhỉ căn đạo mới thành
Tứ tướng tam tâm thành mây khói
Núi hiện mây mờ ỡ kẽ manh.


Đại Sư Pháp Vân


Chúng ác sân si cãm nhận gì ...?
Vô tình chúng ác vẫn cuồng si ...
Bát phong Tam chướng còn trong vóc ...
Địa ngục sân si thiếu chữ bi ...


Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng
Đời 98 Thiền Pháp Nhản

 

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc