Sư Tổ làm sao, con làm vậy
Sư Tổ cầm gậy, con cầm theo
Sư Tổ làm eo, con làm phách
Sư Tổ ốm nhách, con mập ù
Sư Tổ thăm tù, con theo đuôi
Sư Tổ dùi cui, con dùi đục
Sư Tổ lục đục, con theo hầu
Sư Tổ gõ đầu, con xuất chúng…

 

Cư Sĩ Bồ Tát QTATV
Nhập Hạ 2016Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc