---Đại Sư Thích Trí Tạng---

#
MỤC LỤC
Trang
1.
Lời nói đầu
1-4
2.
Thiên ma cảnh biến hiện
5-9
3.
Vân hành đi gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát
9-28
4.
Tham quan cảnh vô gián địa ngục
29-52
5.
Viếng Ngũ Đài Sơn của Văn Thù Bồ Tát
53-70
6.
Viếng Nga Mi Sơn của Phổ Hiền Bồ Tát
70-82
7.
Thăm viếng cảnh Đâu Xuất Đà Thiên
83-109
8.
Thăm viếng Cực Lạc Quốc Độ
110-124
9.
Tham viếng Thượng Phẫm Liên Hoa
125-133
10.
Tham viếng Trung Phẫm Liên Hoa
134-143
11.
Tham viếng Hạ Phẫm Liên Hoa n
144-157
HẾT
 Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc