Ta đến đây là lắm đều thêm lợi
Học hỏi nhiều lắm thói của phàm phu
Học đễ biết và răng đời khuyến thiện
Làm việc lành nhân được tiếng ngàn sau
Đừng kêu hãnh danh lợi bằng danh giã
Cái danh ma chỉ thân được thù ma
Có chi đâu mà khắm khích vui mừng
Nghỉ cũng tũi khóc hoài cũng nên khóc ...


Tổ Sư: Thanh Tịnh Hải Tạng
Đời 98 Thiền Pháp Nhản

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc