Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát có lời đại nguyện rằng: 

Nếu chưa độ hết chúng sanh ,
thì không chứng quả Bồ đề ,
và nếu sự thọ khổ trong Địa nguc hãy còn ,
thì thề không chịu thành Phật .

 

* * * Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát * * *


Trang Nhà
  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Ấn Tống  |  Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc