Hương thiền tỏa ngát hoa năm cánh
ý chỉ tào khê đạt đạo mầu
Lục trần vô niệm trăng bát nhã
cảnh vọng hoàn chơn biệt khổ sầu

Pháp nhãn thiền tông hoa tuệ giác
tỏa hương trí huệ phá vô minh
chẳng cầu chơn vọng vô sanh nhẫn
Trăng chìm đáy nước chẳng in hình

* * * * * *

I. Hoa năm cánh :
Dòng thiền tông sau Lục Tổ chia làm 5 dòng chánh

1. Quy Ngưỡng
2. Lâm Tế
3. Pháp Nhãn
4. Tào Động
5. Vân Môn

II. Tào Khê:
Nơi Lục Tổ Huệ Năng Đăng đàn giãng pháp độ chúng sanh

III. Lục Trần:
Sắc Thinh Hương Vị Xúc Pháp


DaiSuPhapVan
Đại Sư Pháp Vân


Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  
Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  Liên Lạc