Nam-mô Phật-Ðà.
Nam-mô Ðạt-Mạ.
Nam-mô Tăng-Dà.

Nam-mô thất lỵ,
Ma ha để tỷ da,
đát nể dã tha,
Ba lỵ phú lầu na giá lỵ,
Tam mạn đà, đạt xá ni,
Ma ha tỳ ha ra dà đế,
Tam mạn đà, tỳ ni dà đế,
Ma ha ca rị dã,
Ba nể ba ra,
Ba nể tát rị phạ lặt tha,
Tam mạn đà, tu bác lê đế,
Phú lệ na,
A rị na,
đạt mạ đế,
Ma ha tỳ cổ tất đế,
Ma ha Di-Lặc đế,
Lâu phã tăng kỳ đế,
Hê đế tỷ,
Tăng kỳ hê đế,
Tam mạn đà,
A tha a nậu,
đà-la-ni.

 

Sanskrit

NAMO BUDDHÀYA,
NAMO DHARMÀYA,
NAMO SANGHÀYA.

NAMO SRÌ MAHÀ DEVÀYA,
TADYATHÀ,
PARIPÙRNA,
CALE,
SAMANTA DARSANI,
MAHÀ VIHARA GATE,
SAMANTA,
VIDHÀNA GATE,
MAHÀ KARYA PATI,
SUPARIPÙRE,
SARVATHA,
SAMANTA,
SUPRATI,
PÙRNA,
AYANA,
DHARMATE,
MAHÀ VIBHASITE,
MAHÀ MAITRE
UPASAMHÌTE,
HE ! TITHU,
SAMGRHÌTE,
SAMANTA ARTHA ANUPALANI. 
   

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  
Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
 Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc