Nam-mô Phật-Ðà-da.
Nam-mô Ðạt-Ma-da.
Nam-mô Tăng-Dà-da.
Án,
Tất đế hộ rô rô,
Tất đô rô,
Chỉ rị ba,
Kiết rị bà tất đạt rị,
Bố rô rị,
Ta phạ ha.

 

Sanskrit

NAMO BUDDHAYA,
NAMO DHARMAYA,
NAMO SANGHAYA

OM SIDDHI,
HOH DHURU,
SUDHURU,
GARJA,
GARBHA,
SADHARI,
PURNI,
SVAHA. 
   

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  
Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
 Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc