Thần Chú Vãng Sanh Sanskrit
Amitabha Mantra for Rebirth in Pureland

Namo Amitabhaya
Tathagataya
tadyatha
Amrito--dbhave
Amrita--siddhambhave
Amrtia--vikrante
Amrtia--vikranta--gamine
gagana kirta--kare
Svaha


 
   
   
   

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  
Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
 Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc