Án,
Nại ma ba cát ngỏa đế,
A ba ra mật đạp,
A ưu rị a nạp,
Tô tất nể,
Thiệt chấp đạp,
Ðiệp tả ra tể dã,
Ðát tháp cả đạt dã,
A ra ha đế,
Tam dược tam bất đạt dã,
Ðát nể dã tháp.
Án,
Tát rị ba,
Tang tư cát rị,
Bót rị thuật đạp,
Ðạt ra mã đế,
Cả cả nại,
Tang mã ngột cả đế,
Ta ba ngỏa,
Tỷ thuật đế,
Mã hắt nại dã,
Bát rị ngỏa rị tá hắt.

 

Sanskrit

OM NAMO BHAGAVATE,
APARAMITA,
AJURJNÀNA,
SUVINE,
SCITA TEJA RÀJAYA,
TATHÀGATÀYA,
ARHATE,
SAMYAKSAMBUDDHÀYA,
OM SARVA SAMSKÀRA PARI’SUDDHA,
DHARMATE,
GAGANA,
SAMUDGATE SVÀBHAVA,
VISUDDHE,
MAHÀ NAYA,
PARIVERE,
SVÀHÀ.
 
   

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  
Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
 Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc