Nam-mô Phật-đà-da.
Nam-mô Ðạt-ma-da.
Nam-mô Tăng-dà-da.
Nam-mô Quán-Tự-Tại Bồ-tát ma-ha-tát,
Cụ đại-bi tâm giả.
Ðát điệt tha.
Án chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni,
Ma ha bát đẳng mế,
Rô rô rô rô,
để sắc tra thước ra a yết rị,
Sa dạ,
Hồng phấn ta ha.
Án,
Bát đạp ma chấn đa mạt ni,
Thước ra hồng.
Án bát lặc đà,
Bát đẳng mế hồng.

 

Sanskrit

NAMO BUDDHAYA,
NAMO DHARMAYA,
NAMO SANGHAYA.
NAMO AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA MAHASATTVAYA,
MAHA KARUNIKAYA.
TADYATHA:

OM CHAKRA,
VARTTI,
CHINTAMANI,
MAHA PADMA,
RURU,
TISTA,
JVALA

AKARSAYA,
HUM,
PHAT,
SVAHA. 
   

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  
Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
 Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc