Thần Chú Dược Sư Sanskrit
(Medicine Buddha Mantra)
Namo bhagavate bhaisajyaguru-vaidurya
prabha-rajaya tathagataya arhate samyak-
sambuddhaya tadyatha. Om bhaisajye
bhaisajye bhaisajya-samudgate svaha!


 
   
       
   

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  
Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
 Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc