01. Nam mô rát na tờ gia gia gia
02. Na mắc a ri gia
03. A mi ta pha gia
04. Ta tha gà ta gia
05. A rờ ha tê
06. Sam giác sam bút đa gia
07. Ta đi gia tha
08. Om
09. A mờ rật tê
10. A mờ rật tô đờ pha vê
11. A mờ rật ta sam pha vê
12. A mờ rật ta ga ri phê
13. A mờ rật ta sít đê
14. A mờ rật ta tê rê.
15. A mờ rật ta vi hờ rim tê
16. A mờ rật ta vi hờ rim ta
17. Ga mi nê
18. A mờ rật ta ga ga na
19. Ki ti ka rê
20. A mờ rật ta đun đa phí sờ va rê
21. Sạc va rờ tha sa đa nê
22. Sạc va kác ma
23. Ka lê sa
24. Ka sa
25. Giam ka lê
26. Sờ va ha. 
   
   
   

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  
Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
 Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc