CHÚ ĐẠI BI

Nhạc: La Tuấn Dzũng
Trình Bài: Bích Phượng