Trân trọng kính mời chư thiện tri thức tham dự buổi thính pháp do Thiền Sư  Ni Thanh Tịnh Hải Tạng “Khai Thi
vào Ngày rằm mỗi tháng từ 8-10 PM (Cali time) [PST] U.S.A. tại Đạo tràng “Quan The Am Thien Tong Giang Duong”

trên internet Paltalk.  Kính chúc quư vị thính pháp an lạc.

 

 

Đại Sư Pháp Vân thuyết giăng thuyết KINH ĐẠI THỪA
tại Đạo tràng online “Quan The Am Thien Vien” trên internet Paltalk. Kính chúc quư vị thính pháp an lạc.

 

 

XEM LỊCH TRÌNH THUYẾT GIÃNG CỦA QUÝ CHƯ TÔN ĐỨC  

 

 

 

Cách sử dụng paltalk: www.paltalk.com

 

 

1.  To Download for Free http://www.paltalk.com/download.html

2.  Installation requires system Win 98 or higher.

3.  Open Paltalk Application

4.  Register New User & create a Nickname

 

 

 

Click New user? Get a nick name

 
   

 

 

 

 

 

Text Box: Click Submit when finish filling out information

 

 

 

 

 

 

5. Login to Paltalk

 

Type in your new Nickname, then

Click Login

 
  

 

 

 

6. You are logon to Paltalk

 

 

Select Chat Rooms, then

Select Rooms

 

 

 

7. Find Room

 

Select Category Asia, then

Double Click Vietnamese

 

 

 

Double Click to join

 

 

 

 

8. Participating with other users in the Room

 

 

To ask question Click Raise Hand

To Adjust mic Volume or output Volume