s

1.

Huệ Viễn Ðại Sư

2.

Thiện Ðạo Ðại Sư

3.

Thừa Viễn Ðại Sư

4.

Pháp Chiếu Ðại Sư

5.

Thiếu Khương Ðại Sư

6.

Diên Thọ Ðại Sư

7.

Tỉnh Thường Ðại Sư

8.

Liên Trì Ðại Sư

9.

Trí Húc Ðại Sư

10.

Thật Hiền Ðại Sư

11.

Triệt Ngộ Ðại Sư
Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Ấn Tống  |  Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc