Sa Di Giới và Sa Di Ni Giới


MỤC LỤC

1. Lời Huấn Thị Sa Di & Sa Di Ni 

2. Phần Kính Phụng Di Giáo

3. Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu

4. Quy Sơn Cảnh Sách Văn

5. Sa Di Luật Nghi Yếu Lược

6. Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược 

 


| Index | >>

 

 

 

   


Trang Nhà
  |  Bài Mới  |  
Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |
  Liên Lạc