Tổ Thứ Nhất Ngài Ma Ha Ca Diếp
Ngài A Nan Tôn Giã
Ngài Thương Na Hoà Tu
Ngài Ưu Ba Cúc Đa
Ngài Đề Đa Ca
Ngài Di Giá Ca
Ngài Bà Tu Mật Đa
Ngài Phật Đà Nan Đế
Ngài Phục Đà Mật Đa
Ngài Hiếp Tôn Giả
Ngài Phú Na Dạ Xa
Ngài Mã Minh Đại Sĩ
Ngài Ca Tỳ Ma La
Ngài Long Thọ Đại Sĩ
Ngài Ca Na Đề Bà
Ngài La Hầu La Đa
Ngài Tăng Già Nan Đế
Ngài Già Gia Xá Đa
Ngài Cưu Ma La Đa
Ngài Xà Da Đa
Ngài Bà Tu Bàn Đầu
Ngài Ma Noa La
Ngài Hạc Lặc Na
Ngài Sư Tử Tôn Giả
Ngài Bà Xà Tư Đa
Ngài Bất Như Mật Đa
Ngài Bát Nhã Đa La
Ngài Bồ Đề Đạt Ma
Ngài Huệ Khả Đại Sư
Ngài Tăng Xán Đại Sư
Ngài Đạo Tín Đại Sư
Ngài Hoằng Nhẫn Đại Sư
Ngài Huệ Năng Đại Sư
p

 

 

Sau Tổ Huệ Năng,
Thiền Tông chia ra làm 5 dòng chánh:

 

1. Dòng Lâm Tế
2. Dòng Quy Ngưỡng
3. Dòng Vân Môn
4. Dòng Pháp Nhãn
5. Dòng Tào Động
Trang Nhà
Bài MớiKinh ĐiểnThần ChúPháp ÂmLịch Đại Tổ Sư 
Ấn Tống | Hình ẢnhLinh Tinh | Tự Điển | Lịch Trình |
Liên Lạc


Copyright © Niemphat .com - All rights reserved.