ÐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
HOA NGHIÊM KINH

Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

 

 

MỤC LỤC


Nghi Thức Sám Hối Trước Khi Tụng Kinh.
Nghi Thức Trì Tụng.

01. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất.
02. Phẩm Như Lai Hiện Tướng Thứ Hai.
03. Phẩm Phổ Hiền Tam Muội Thứ Ba.
04. Phẩm Thế Giới Thành Tựu Thứ Tư.
05. Phẩm Hoa Tạng Thế Giới Thứ Năm.
06. Phẩm Tỳ Lô Giá Na Thứ Sáu.
07. Phẩm Như Lai Danh Hiệu Thứ Bẩy.
08. Phẩm Tứ Thánh Ðế Thứ Tám.
09. Phẩm Quang Minh Giác Thứ Chín.
10. Phẩm Bồ Tát Vấn Minh Thứ Mười.
11. Phẩm Tịnh Hạnh Thứ Mười Một.
12. Phẩm Hiền Thủ Thứ Mười Hai.
13. Phẩm Thăng Tu Di Sơn Ðảnh Thứ Mười Ba.
14. Phẩm Tu Di Sơn Ðảnh Kệ Tán Thứ Mười Bốn.
15. Phẩm Thập Trụ Thứ Mười Lăm.
16. Phẩm Phạm Hạnh Thứ Mười Sáu.
17. Phẩm Sơ Phát Tâm Công Ðức Thứ Mười Bảy.
18. Phẩm Minh Pháp Thứ Mười Tám.
19. Phẩm Thăng Dạ Ma Thiên Cung Thứ Mười Chín.
20. Phẩm Dạ Ma Cung Kệ Tán Thứ Hai Mươi.
21. Phẩm Thập Hạnh Thứ Hai Mươi Mốt.
22. Phẩm Vô Tận Tạng Thứ Hai Mươi Hai.
23. Phẩm Thăng Ðâu Suất Thiên Cung Thứ Hai Mươi Ba.
24. Phẩm Ðâu Suất Kệ Tán Thứ Hai Mươi Bốn.
25. Phẩm Thập Hồi Hướng Thứ Hai Mươi Lăm.
26. Phẩm Thập Ðịa Thứ Hai Mươi Sáu.
27. Phẩm Thập Ðịnh Thứ Hai Mươi Bảy.
28. Phẩm Thập Thông Thứ Hai Mươi Tám.
29. Phẩm Thập Nhẫn Thứ Hai Mươi Chín.
30. Phẩm A Tăng Kỳ Thứ Ba Mươi.
31. Phẩm Thọ Lượng Thứ Ba Mươi Mốt.
32. Phẩm Chư Bồ Tát Trụ Xứ Thứ Ba Mươi Hai.
33. Phẩm Phật Bất Tư Nghì Pháp Thứ Ba Mươi Ba.
34. Phẩm Như Lai Thập Thân Tướng Hải Thứ Ba Mươi Bốn.
35. Phẩm Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Ðức Thứ Ba Mươi Lăm.
36. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Thứ Ba Mươi Sáu.
37. Phẩm Như Lai Xuất Hiện Thứ Ba Mươi Bảy.
38. Phẩm Ly Thế Gian Thứ Ba Mươi Tám.
39. Phẩm Nhập Pháp Giới Thứ Ba Mươi Chín.
40. Phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền
Hạnh Nguyện Thứ Bốn Mươi.

 

 


 

NGHI THỨC SÁM HỐI TRƯỚC KHI TỤNG KINH

(Dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh mà tụng kinh, thời phước đức vô lượng, nên trước khi tụng kinh cần phải sám hối, sám hối tức là làm cho ba nghiệp thanh tịnh)

Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Chư Phật (1 lạy)

Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp (1 lạy)

Nam mô thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

(Quỳ tay cầm hương cúng dường phát nguyện)

Nguyện mây hương mầu này

Khắp cùng mười phương cõi

Cúng dường tất cả Phật

Tôn Pháp, các Bồ Tát,

Vô biên chúng Thanh Văn

Và cả thảy Thánh hiền

Duyên khởi đài sáng chói

Trùm đến vô biên cõi,

Khắp xông các chúng sanh

Ðều phát lòng bồ đề,

Xa lìa những nghiệp vọng

Trọn nên đạo vô thượng.

(Cầm hương lạy 1 lạy)

(Ðứng chắp tay xướng) :

Sắc thân Như Lai đẹp

Trong đời không ai bằng

Không sánh, chẳng nghĩ bàn

Nên nay con đảnh lễ.

Sắc thân Phật vô tận

Trí huệ Phật cũng thế,

Tất cả pháp thường trú

Cho nên con về nương.

Sức trí lớn nguyện lớn

Khắp độ chúng quần sanh,

Khiến bỏ thân nóng khổ

Sanh kia nước mát vui.

Con nay sạch ba nghiệp

Quy y và lễ tán

Nguyện cùng các chúng sanh

Ðồng sanh nước An Lạc.

Án phạ nhựt ra vật (7 lần)

Chí Tâm Ðảnh Lễ:

Thường tịch quang tịnh độ

A Di Ðà Như Lai

Pháp thân mầu thanh tịnh

Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

Chí Tâm Ðảnh Lễ:

Thật báo trang nghiêm độ

A Di Ðà Như Lai

Thân tướng hải vi trần

Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

Chí Tâm Ðảnh Lễ:

Phương tiện thánh cư độ

A Di Ðà Như Lai

Thân trang nghiêm giải thoát

Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

Chí Tâm Ðảnh Lễ:

Cõi An Lạc phương tây

A Di Ðà Như Lai

Thân căn giới đại thừa

Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

Chí Tâm Ðảnh Lễ:

Cõi An Lạc phương tây

A Di Ðà Như Lai

Thân hóa đến mười phương

Khắp pháp giới chư Phật (1 lạy)

Chí Tâm Ðảnh Lễ:

Cõi An Lạc phương tây

Giáo hạnh lý ba kinh

Tột nói bày y chánh

Khắp pháp giới Tôn Pháp (1 lạy)

Chí Tâm Ðảnh Lễ:

Cõi An Lạc phương tây

Quan Thế Âm Bồ Tát

Thân tử kim muôn ức

Khắp pháp giới Bồ Tát (1 lạy)

Chí Tâm Ðảnh Lễ:

Cõi An Lạc phương tây

Ðại Thế Chí Bồ Tát

Thân trí sáng vô biên

Khắp pháp giới Bồ Tát (1 lạy)

Chí Tâm Ðảnh Lễ:

Cõi An Lạc phương tây

Thanh tịnh đại hải chúng

Thân hai nghiêm: Phước, trí

Khắp pháp giới Thánh chúng (1 lạy)

(Ðứng chắp tay nguyện) :

Con nay khắp vì bốn ơn ba cõi cùng chúng sanh “trong pháp giới, đều nguyện dứt trừ ba chướng (1) “nên qui mạng (2) sám hối (3).

(1 lạy, quỳ chắp tay sám hối):

Chí tâm sám hối:

Ðệ tử _____ và chúng sanh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đăy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp (4) quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ cùng năm tội vô gián (5) và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương các Ðức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chếu soi tất cả. Lý mầu thường trụ đầy dẫy hư không.

Con từ vô thỉ đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe chẳng hay chẳng biết, vì nhơn duyên đó trôi mãi trong vòng sanh tử, trải qua các đường dữ (6), trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. Kinh rằng: “Ðức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường tịch quang, cho nên phải biết cả thảy các pháp đều là Phật Pháp, mà con không rõ lại theo giòng vô minh vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ nay mới chừa bỏ ăn năn, phụng đối trước các Ðức Phật và A Di Ðà Thế Tôn mà phát lồ (7) sám hối, làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh, tất cả tội nặng do ba nghiệp sáu căn, gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc biểu người, hay là thấy nghe người gây tạo mà mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh.

Ðệ tử sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm Tịnh độ, khắp với chúng sanh, đồng sanh về nước An Dưỡng.

Nguyện đức A Di Ðà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tăng tấn, chẳng mất nhơn duyên Tịnh độ, đến giờ lâm chung, thân an lành niệm chánh vững vàng, xem nghe đều rõ ràng, tận mặt thấy đức A Di Ðà cùng các Thánh chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát na sanh ra trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ Tát, rộng độ khắp chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Ðệ tử sám hối phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, đại từ đại bi, A Di Ðà Như Lai, biến pháp giới Tam bảo. (1 lạy)

(lạy xong tiếp Nghi thức tụng kinh ...)

Thích Nghĩa Sám Pháp:

(1): Phiền não, nghiệp nhơn, quả báo, ba món đều hay làm chướng ngại đường giải thoát nên gọi: “ba món chướng”.

(2): Ðem thân mạng về nương, giao phó cho Phật, Pháp, Tăng, chính là nghĩa của hai chữ “Nam mô”.

(3): Nói đủ là Sám ma hối quá, “Sám ma” là tiếng Phạm, nghĩa là “hối quá” tức là ăn năn tội trước, ngừa giữ lỗi sau.

(4): Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý sáu căn và ba nghiệp thân khẩu ý.

(5): Giết cha, giết mẹ, giết thánh nhơn, ác tâm làm thân Phật ra máu, phá hòa hiệp Tăng, gọi là năm tội nghịch, nếu phạm sẽ bị đọa vào ngục Vô gián nên gọi là tội Vô gián Ngục Vô gián là chỗ thọ khổ không có lúc nào ngừng ngớt.

(6): A tu la, Súc sanh, Ngạ quỉ, Ðịa ngục, các đường đó vui ít khổ nhiều, do nghiệp dữ cảm ra.

(7): Bày tỏ tội lỗi ra trước Chúng Nhơn không chút giấu che thời gọi là phát lồ, trái với phú tàng (che giấu), Có phát lồ thời tội mới tiêu, như bịnh cảm mà đặng phát hạn (ra mồ hôi).

 


 

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

Bài Tán Lư Hương

Lư hương vừa ngún chiên đàn

Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa

Lòng con kính ngưỡng thiết tha

Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án Lam (7 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH KHẨU NGHIỆP

Tu rị Tu rị ma ha tu rị tu tu rị ta bà ha (3 lần)

CHƠN NGÔN TỊNH BA NGHIỆP

Án ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ bà phạ thuật độ ham (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN

Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo (3 lần)

Lậy đấng tam giới Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Nay con phát nguyện lớn

Trì tụng Kinh Hoa Nghiêm

Trên đền bốn ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu có ai thấy nghe

Ðều phát bồ đề tâm

Khi mãn báo thân này

Sanh qua cõi Cực Lạc.

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu

Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

 

 

   


Trang Nhà
  |  Bài Mới  |  
Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc