KINH ĐẠI-BI-TÂM ĐÀ-RA-NI

&

ĐẠI-BI SÁM PHÁP

 
MỤC LỤC

 

 

Index | > >

 

Nguyện đem công đức này,
Hồi hướng cho pháp giới chúng sanh
trong mười phương cùng bốn ơn ba cõi
 Được thoát ly khổ nạn được vãng sanh cõi Tịnh Độ
Niệm Phật Ba-La-Mật (www.niemphat.com)

 

   


Trang Nhà
  |  Bài Mới  |  
Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc