Kinh Bát Chu Tam Muội

Ðời Tùy Tam Tạng, Khất Ða và Cấp ÐaMỤC LỤC

Phẩm Thứ Nhất - Vấn Ðáp
Phẩm Thứ Hai - Tư Duy
Phẩm Thứ Ba - Tam Muội Hành
Phẩm Thứ Tư - Thấy Phật
Phẩm Thứ Năm - Chánh Tín
Phẩm Thứ Sáu - Quán Sát
Phẩm Thứ Bảy - Giới Hạnh Ðầy Ðủ
Phẩm Thứ Tám - Thọ Ký
Phẩm Thứ Chín - Công Ðức Thọ Trì
Phẩm Thứ MườI - Mau Chứng Bồ Ðề
Phẩm Thứ Mười Một - Ðầy Ðủ Năm Pháp
Phẩm Thứ Mười Hai - Xa Lìa Phân Biệt
Phẩm Thứ Mười Ba - Vô Tránh Hạnh
Phẩm Thứ Mười Bốn - Pháp Bất Cộng
Phẩm Thứ Mười Lăm - Công Ðức Tùy Hỷ
Phẩm Thứ Mười Sáu - Phụng Sự Pháp Sư
Phẩm Thứ Mười Bảy - Chúc Lụy


 

 

 

   


Trang Nhà
  |  Bài Mới  |  
Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc