Sư Tổ Dòng Pháp Nhãn
Độ Chúng Sinh nhiều dạng
Trong tay gậy tràng Phang
Tăng chúng xuất đạo Vàng.

                     Aug. 17, 2008

T.T.H.T