Xá lợi là gì ? Xá lợi là những kết tinh lưu lại cho đời của các bậc thánh, những bậc đã sống vì đạo pháp, vì chúng sinh. Tất cả những tinh cốt còn lưu lại có công năng thù thắng, giúp tăng trưởng các điều lành thiện và tiêu trừ những điều xấu ác. Chỉ cần thành tâm, chúng ta có thể cảm nhận được năng lực mầu nhiệm của Xá Lợị 


Xá Lợi của Chư A La Hán

Xá Lợi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật

Xá Lợi của Đức Phật Ca Diếp

Xá Lợi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật

Xá Lợi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật

Xá Lợi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật

Xá Lợi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật

Xá Lợi Đầu Của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật

Xá Lợi Huyết Của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật

Xá Lợi của Ngài Xá Lợi Phất

Xá Lợi của Tôn Giã Ananda

Xá Lợi của Ngài Mục Kiền Liên

Trang Nhà  |  Bài Mới  |  Kinh Điển |  Thần Chú  |  Pháp Âm  |  Lịch Đại Tổ Sư
Ấn Tống  |  Hình Ảnh  |  Linh Tinh  |  Tự Điển  |  Lịch Trình  |  
Liên Lạc